تصویر یک صفحه از قرآن کریم که منسوب به خط حضرت علی (ع) میباشد در کتابخانه آیتالله العظمی مرعشی نجفی توجه مراجعهکنندگان داخلی و خارجی این کتابخانه را به خود جلب کرده است. تصویر یک صفحه از قرآن کریم به خط حضرت امیرالمومنین علیبنابیطالب(ع) که بر روی پوست آهو به خط کوفی نگاشته شده در کتابخانه آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره) میباشد. گفتنی است، یک نسخه دیگر از تصویر این دستخط در کتابخانه روضةالحیدریه نجف اشرف است.